Phiếu hướng dẫn học sinh ôn tập tại nhà môn Toán Khối 3 - Lần 1 - Trường TH và THCS xã Đăk Ui

Câu 1:  Chữ số 6 trong số 461 có giá trị là:

         A. 6                        B. 60                       C.  600                            D.  46                   

Câu 2Giá trị của biểu thức: 24 : 6 + 45 là:

          A. 54                     B. 55                      C. 49                               D.45             

Câu 3: Chu vi hình chữ nhật có chiều dài 7cm, chiều rộng 3cm là:

 

          A. 20                      B. 10cm                  C. 20cm                            D. 10 

doc 6 trang cogiang 13/04/2023 4980
Bạn đang xem tài liệu "Phiếu hướng dẫn học sinh ôn tập tại nhà môn Toán Khối 3 - Lần 1 - Trường TH và THCS xã Đăk Ui", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên.

Tóm tắt nội dung tài liệu: Phiếu hướng dẫn học sinh ôn tập tại nhà môn Toán Khối 3 - Lần 1 - Trường TH và THCS xã Đăk Ui

Phiếu hướng dẫn học sinh ôn tập tại nhà môn Toán Khối 3 - Lần 1 - Trường TH và THCS xã Đăk Ui
0g = ........kg
 b/ 3dm4cm = .cm 
Câu 9: Tính nhẩm:
 54: 6 = 6 x 4 = 6 + 4 = 16 - 8 = 
 42: 7 = 8 x 7 = 6 + 7 = 15 -7 = 
 56: 8 = 8 x 4 = 6 + 8 = 14 -8 = 
 42: 6 = 5 x 7 = 8 + 4 = 13 -7 = 
 63: 7 = 8 x 8 = 7 + 9 = 12- 8 = 
 30: 3 = 20 x 4 = 20 + 20 = 100 -80 = 
 30: 2 = 10 x 7 = 50 + 80 = 80 -7 = 
 40: 2 = 30 x 3 = 40 +30 = 50 - 25 = 
Câu 10: Đặt tính rồi tính 
 a) 125 + 238 
...
...
...
...
...
...
 b) 424 - 81 
..
..
..
...
..
..
 c) 106 x 8 
..
..
..
..
..
..
 d) 486 : 6 
..
..
..
...
..
..
Câu 11: Tính giá trị của biểu thức sau:
 135 - 28 + 42 = . 435 + 216 – 109 =.
 = . = . 
Câu 11.: Một quyển sách dày 284 trang. An đã đọc được số trang đó. Hỏi An còn phải đọc bao nhiêu trang nữa? 
Bài giải :
.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Bài 4: Viết số các số 312; 435; 259; 670 theo thứ tự từ bé đến lớn: 
........................................................................................................................................
ĐỀ SỐ 2:
Câu 1: Phép nhân nào dưới đây có kết qu...y thứ nhất. Hỏi cả hai ngày trại đó bán được bao nhiêu con gà ? 
Bài 10: Tính chu vi hình vuông biết độ dài một cạnh là 6cm.
ĐỀ SỐ 3
Bài 1: Khoanh vào chữ đặt trước kết quả đúng: 
	a/ Giá trị của biểu thức 20 x 2 : 5 là:
	A. 4 	B. 8	 C. 18	D. 28
	b/ Kết quả của phép tính 125 x 3 là:
 A. 300	B. 350	C. 375	D. 365
Bài 2: Đặt tính rồi tính: 
	a/ 63 : 3 	b/ 315 x 2
Bài 3: Viết số thích hợp vào chỗ chấm: 
	a/ 6 hm 2 dm = .....................dm	
 b/ 3m 5cm = ..................cm
 c/ 1km = ...................m
Bài 4: Tìm X : 
	a/ X : 6 = 121	b/ 2 x X = 66
Bài 5: Đặt tính rồi tính:
 459 : 3 279 : 4 123 x 4 106 x 2
Bài 6: Tính giá trị biểu thức sau:
 7 x 8 : 2 48 : 4 x 3
Bài 7: Hình vuông có cạnh 3cm. Chu vi của hình đó là: 
 A. 21cm	 B. 12cm	 C. 9cm	 D. 6cm
Bài 8: Một trại nuôi gà, ngày thứ nhất bán được 138 con gà, ngày thứ hai bán được bằng số con gà của ngày thứ nhất. Hỏi trong hai ngày trại đó bán được bao nhiêu con gà ?
Bài 9: Có 69 quả trứng xếp vào các hộp, mỗi hộp 6 quả trứng. Hỏi sẽ xếp được bao nhiêu hộp như thế và còn thừa mấy quả trứng ? 
ĐỀ SỐ 4
Bài 1: Khoanh vào chữ đặt trước đáp án đúng:
	Chữ số 8 trong số 786 có giá trị là:
	A. 800	B. 80	C. 86	D. 8
Bài 2: Chu vi hình vuông có cạnh 7cm là:
	A. 18 cm	B. 20 cm	C. 28 cm	D. 30 cm	
Bài 3: Đồng hồ chỉ:
	A. 7 giờ 30 phút 
	 B. 9 giờ 35 phút 
	C. 4 giờ 25 phút
	D. 7 giờ 40 phút
Bài 4: 5m 8cm = ... cm
	A. 508	B. 580	C. 850	D. 58
Bài 5: giờ = ... phút
	A. 14 phút	B. 30 phút	C. 20 phút	D. 15 phút
Bài 6: Đặt tính rồi tính: 
487 + 302 	660 - 251	 125 x 6 	484 : 4 
Bài 7: Tìm X 
 X : 6 = 141	8 x X = 376
Bài 8: Tính giá trị của biểu thức:
56 + 24 : 6	 	(415 + 21) x 2
Bài 9: Mai làm được 32 cái thuyền, Nam làm được gấp hai lần số cái thuyền của Mai. Hỏi cả hai bạn làm được bao nhiêu cái thuyền ?

File đính kèm:

 • docphieu_huong_dan_hoc_sinh_on_tap_tai_nha_mon_toan_khoi_3_lan.doc