5 Đề kiểm tra học kì 2 môn Toán Lớp 3

Đề kiểm tra học kì 2 môn Toán lớp 3 - Đề 1
I. Trắc nghiệm: Khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng (3 điểm)
Câu 1: (0.5đ). Số liền sau của 87999 là:
A: 87989
B: 87990
C: 88000
D: 87998
Câu 2: (0.5đ). Ngày 28 tháng 4 là thứ sáu. Ngày 4 tháng 5 là thứ mấy?
A: Thứ tư
B: Thứ sáu
C: Thứ năm
D: Chủ nhật
Câu 3: (0.5đ). Đổi 5m 6dm = … cm:
A: 5600cm
B: 56cm
C: 506cm
D: 560cm
Câu 4: (0.5đ). Diện tích hình vuông là 36 cm2, cạnh của hình vuông là:
A: 6 cm
B: 9 cm
C: 7 cm
D: 8 cm
Câu 5: (0.5đ). của 124 là.....?
A: 248
B: 72
C: 84
D: 62
Câu 6: (0.5đ). Giá trị biểu thức 700 : 5 x 4 là:
A: 35
B: 560 C: 7500 D: 150
II. Tự luận (7đ)
Câu 1: Đặt tính rồi tính: (2đ)
6397 + 9518

9712 – 4258

3575 × 6

7236 : 9

Câu 2: Tìm x (1.5 đ)
a, x × 8 = 2864
b, x : 5 = 1232

pdf 9 trang Phi Hiệp 23/03/2024 260
Bạn đang xem tài liệu "5 Đề kiểm tra học kì 2 môn Toán Lớp 3", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên.

Tóm tắt nội dung tài liệu: 5 Đề kiểm tra học kì 2 môn Toán Lớp 3

5 Đề kiểm tra học kì 2 môn Toán Lớp 3
................................................................. 
................................................................................................................................ 
Câu 2: Tìm x (1.5 đ) 
 a, x × 8 = 2864 b, x : 5 = 1232 
................................................................................................................................ 
................................................................................................................................ 
................................................................................................................................ 
Trung tâm học toán cùng thủ khoa 
Sđt: 0983093435 - 0964732288 
21 
Câu 3: (1đ) Tính diện tích hình chữ nhật có chiều dài là 15 cm, chiều rộng là 8cm? 
................................................................................................................................ 
................................................................................................................................ 
................................................................................................................................ 
Câu 4: (2đ) Mua 8 bút chì hết 40.000 đồng. Hỏi mua 5 bút chì như thế hết bao 
nhiêu tiền? 
................................................................................................................................ 
................................................................................................................................ 
................................................................................................................................ 
................................................................................................................................ 
................................................................................................................................ 
........................................................ 
Bài 4. Mua 2 kg đường hết 22 000 đồng. Vậy mua 5 kg đường hết số tiền là: 
Trung tâm học toán cùng thủ khoa 
Sđt: 0983093435 - 0964732288 
22 
A. 55 000 đồng B. 60 000 đồng C. 45 000 đồng D. 50 000 đồng 
Bài 5. Ngày 25 tháng 8 là ngày thứ 7. Ngày 2 tháng 9 cùng năm đó là ngày thứ: 
A. Thứ sáu B. Thứ bảy C. Chủ nhật D. Thứ hai 
Bài 6.Giá trị của số 5 trong số 84 578 là: 
A. 50 000 B. 500 C. 5000 D. 50 
II. PHẦN TỰ LUẬN (7 điểm) 
Bài 1. Đặt tính rồi tính: 
54 704 + 13 600
75 940 – 2715 56 916 × 4 68325 : 8 
................................................................................................................................ 
................................................................................................................................ 
................................................................................................................................ 
Bài 2. Tính giá trị của biểu thức: 
a) 15 840 + 7932 × 5 
b) 2505 : ( 403 – 398 ) 
................................................................................................................................ 
................................................................................................................................ 
................................................................................................................................ 
Bài 3. Tìm x 
29 643 + x = 75 071 88 417 – x = 59 606 
................................................................................................................................ 
................................................................................................................................ 
................................................................................................................................ 
Bài 4. Một người đi bộ trong 3 phút được 270 m. Hỏi trong 9 phút người đó đã đi 
được bao nhiêu mét, biết quãng đường đi được trong mỗi phút đều như n.......................................................................................................... 
................................................................................................................................ 
................................................................................................................................ 
................................................................................................................................ 
Đề kiểm tra học kì 2 môn Toán lớp 3 - Đề 3 
I. Trắc nghiệm( 3 điểm ) 
Khoanh tròn vào chữ cái đặt trước đáp án đúng. 
Câu 1: Số liền sau số 45299 là: 
 A.4528 B.4519 C.45300 D.45298 
Câu 2: Trong các số 85723; 78529; 72587; 87525, số nào là số bé nhất? 
A.85723 B.78529 C.72587 D.87525 
Câu 3: Trong cùng một năm ngày 9 tháng 3 là ngày thứ năm, ngày 20 tháng 3 là: 
 A. thứ hai B.thứ ba C. thứ tư D. 
thứ năm 
Câu 4: 30 m 5 cm = ............ cm. Số thích hợp điền vào chỗ chấm là: 
A. 35 B. 305 C. 350 D. 3005 
Câu 5: Số gồm 90 nghìn và 5 đơn vị viết là: 
A. 9050 B. 90 500 C. 90 005 D. 95 000 
Trung tâm học toán cùng thủ khoa 
Sđt: 0983093435 - 0964732288 
24 
Câu 6: Một khu vườn hình chữ nhật có chiều dài 15 m, chiều rộng bằng chiều dài. 
Chu vi khu vườn là: 
A. 36 m B. 45 m C. 40 m D. 43m 
II.Phần tự luận ( 7đ ) 
Câu 1: Đặt tính rồi tính ( 2 đ ) 
a) 17405 + 8132 
b) 82283 – 50324 
c) 12134 × 8 
d) 64290 : 6
................................................................................................................................ 
................................................................................................................................ 
................................................................................................................................ 
................................................................................................................................ 
..................................

File đính kèm:

  • pdf5_de_kiem_tra_hoc_ki_2_mon_toan_lop_3.pdf