Bài tập bổ trợ Tiếng Anh Everybody Up 2 - Unit 8: My week

Exercise 1 Look and write
art
math
science
P.E
music
social studies
Exercise 2 Look and write
Exercise 3 Look at the table and answer
docx 8 trang Phi Hiệp 23/03/2024 360
Bạn đang xem tài liệu "Bài tập bổ trợ Tiếng Anh Everybody Up 2 - Unit 8: My week", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên.

Tóm tắt nội dung tài liệu: Bài tập bổ trợ Tiếng Anh Everybody Up 2 - Unit 8: My week

Bài tập bổ trợ Tiếng Anh Everybody Up 2 - Unit 8: My week
ds
When does he / you go to karate class ?
When do/ does you go to english class ?
He go/ goes to karate class on Tuesdays.
I go/ goes to swimming class on Sundays.
Ben goes/ go to dance class on Wednesdays.
They go / goes to English class on Mondays.
Max and Ben go / goes to karate class on Fridays.
Do / Does he go to english class on Thursday ?
Exercise 4 Look at the table and answer the questions 

Monday
Tuesday
Wednesday
Thursday
Friday
Saturdaykarate class


swimming class

dance
class


karate class


English classswimming class

When does she go karate class ? She goes to karate class on Tuesdays.
When does she go swimming class ? ..
When does she go dance class ? 
When does he go karate class ? .
When does he go English class ? 
When does he go swimming class ? 
Exercise 5 Put the words in the correct order
a) Ben – goes – on – Mondays – to – class – dance
.
b) swimming – class – I – go – on – Saturdays – to
.
c) goes – to – Alex – karate – Tuesdays – class – on
.
d) They – to – English – go – class – Fridays – on
.
e) He – goes – class – dance – Wednesdays – on
.
f) Alex and Ben – to – go – class – swimming – Sundays – on
.
g) We – English – class – go – to – Thursdays- on
.
h) My – goes – swimming – class – brother – to – Sundays – on
.
i) I – karate – go – to – class – Fridays – on
.
Lesson 3 Story
Exercise 1 Read and match
Can you play soccer ?
Hi !
-
Hello !
See you !
-
Do you speak English ?
Yes, I can.
-
Good bye !
Yes, I do.
-
Lesson 4 Countries
Exercise 1 Look and write
Brazil
Egypt
Canada
South Korea

Exercise 2 Look and write
Where is he from ?
Where is she from ?
Where is he from ?
Where is she from ?

Exercise 3 Put the words in the correct order
a) from – He – is – Brazil
.
b) She – Egypt – from - is
.
c) I – America – am – from 
.
d) Alex - South Korea- from – is
.
e) is – from – Alice – Canada
.
Exercise 4 Read and write : 
Yes, she is.
Yes, he is.

No , she isn’t

File đính kèm:

  • docxbai_tap_bo_tro_tieng_anh_everybody_up_2_unit_8_my_week.docx
  • pdfUnit 8.pdf